Algemene voorwaarden

Artikel 1 Op alle aanbiedingen zijn de navolgende algemene voorwaarden van Barlag Bloemen van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op onze website. Op verzoek verzendt Barlag Bloemen u kosteloos een schriftelijk exemplaar. Dit verzoek kunt u per e-mail bij ons indienen.

Artikel 2 Persoonsgegevens gebruikt Barlag Bloemen hoofdzakelijk voor een correcte afwikkeling van orders en het doen van persoonlijke aanbiedingen (na uw goedkeuring om op de hoogte gehouden te worden van informatie door Barlag Bloemen / BarlagBloemen.nl ). Deze gegevens worden vastgelegd in een bestand en zijn niet toegankelijk voor derden.

Artikel 3 U stemt ermee in eerlijke en accurate informatie over uzelf te verschaffen en u stemt ermee in deze informatie actueel te houden en als de omstandigheden wijzigen deze aan te passen of bij te werken. Als blijkt dat door u verschafte informatie onjuist of incompleet is, behoudt Barlag Bloemen zich het recht voor uw inschrijving te beëindigen en u verdere toegang tot de site te weigeren.

Artikel 4 Indien een bestelling vòòr 12.00 uur geplaatst is kan deze, indien gewenst, dezelfde dag nog geleverd worden. Bij geen gehoor zal er gepoogd worden het product en/of dienst bij de buren af te leveren. Wanneer op het aangegeven adres niemand aanwezig is bij aanbieding en de bezorgdienst slaagt erin te bezorgen bij de (over-) buren, dan deponeert hij/zij tevens in de brievenbus van het oorspronkelijke adres een ‘kennisgeving’ met daarop de vermelding van de datum en het adres waar hij/zij de zending heeft bezorgd. Mocht de bezorgpoging niet slagen (ook niet bij de buren), dan laat de bezorger een ‘kennisgeving’ achter met de vermelding dat de bezorgdienst heeft getracht een bestelling af te geven en dat de verzending óf op een alternatiefadres kan worden afgehaald óf nogmaals wordt getracht te bezorgen óf in overleg op een ander tijdstip wordt afgeleverd. N.b. er vindt geen 1e bezorgpoging op feestdagen en de dag direct na een feestdag.

Artikel 5 Barlag Bloemen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten in bezorggegevens en of tekstkaarten zoals opgegeven door de klant. Mocht u Barlag Bloemen verzoeken tot handmatige aanpassing van een bestelling dan neemt Barlag Bloemen geen verantwoordelijkheid voor deze aanpassingen. Dergelijke verzoeken tot aanpassing kunnen als uitgevoerd worden beschouwd nadat Barlag Bloemen u hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Artikel 6 De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot Barlag Bloemen en haar internetsite(s), waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Barlag Bloemen. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van Barlag Bloemen, de op deze website (www.BarlagBloemen.nl) vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken. Barlag Bloemen garandeert niet dat de geleverde producten en/of diensten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7 Barlag Bloemen bezorgt uitsluitend de regio Amsterdam.

Artikel 8 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en/of diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Prijswijzigingen, correcties en typefouten voorbehouden.

Artikel 9 Een overeenkomst komt pas tot stand, nadat u voor de betaling akkoord heeft gegeven en/of wanneer Barlag Bloemen een (elektronisch) akkoord heeft ontvangen van de Payment Service Provider. Barlag Bloemen behoudt zich het recht voor een bestelling (tijdelijk) niet uit te voeren totdat betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 10 U bent tot betaling gehouden nadat u een bestelling heeft gedaan bij Barlag Bloemen. Betaling dient per ommegaande plaats te vinden, behalve wanneer wordt besteld op factuurbasis. Laatstgenoemde betaalmethode is alleen mogelijk voor bedrijven en pas nadat overleg heeft plaatsgevonden tussen Barlag Bloemen en betreffende klant/bedrijf. De betalingstermijn van bestellingen die zijn gedaan op factuurbasis is 8 werkdagen. Indien de betaling niet per ommegaande wordt voldaan en of wanneer de factuur na de vervaldatum niet of niet geheel op onze betreffende bankrekening is bijgeschreven, heeft dit de volgende gevolgen; de klant ontvangt een (electronische) herinnering waarin een laatste gelegenheid wordt aangeboden de rekening te voldoen; over de openstaande periode na de factuurdatum kan er 1% rente per maand in rekening worden gebracht; betaalt de klant binnen 5 werkdagen de vordering niet of niet geheel n.a.v. deze betalingsherinnering, zal de vordering zonder nadere ingebrekestelling ter incasso uithanden gegeven worden. Voor deze herinnering is de klant dan ook administratiekosten met een maximum van € 35.- per bestelling verschuldigd aan Barlag Bloemen; indien Barlag Bloemen genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke invorderingskosten ten laste van de klant. De buitengerechtelijke kosten zijn o.a. de incassokosten deze bedragen tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van €34,00 en de eerder genoemde 1% rente per maand na de betaal- of factuurdatum.

Artikel 11 U kunt Barlag Bloemen verzoeken tot ontbinding van de aankoop c.q. annulering van de bestelling indien u voor deze ontbinding c.q. annulering een minimale termijn van 48 uur voor de verzochte bezorgdatum in acht neemt. In dit geval betaalt Barlag Bloemen u de kosten van de aankoop c.q. bestelling terug onder aftrek van de transactiekosten van de door u gebruikte betaalmogelijkheid voor de betreffende bestelling(en). Voor producten en/of diensten uit de ‘aanbiedingen’ geldt het verzoek tot ontbinden van de aankoop c.q. annulering van de bestelling niet.

Artikel 12 Barlag Bloemen streeft ernaar de bestelling te bezorgen conform artikel 4. Overschrijding van deze bezorgtermijn geeft nimmer recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Barlag Bloemen zal in geval van versproducten die meer dan twee werkdagen te laat zijn geleverd vervangen door deze kosteloos opnieuw te bezorgen.

Artikel 13 Geen orderverwerking op zater-, zon- en/of feestdagen; uw bestellingen worden pas de eerstvolgende werkdag verwerkt. Indien u toch bestellingen doorgeeft op een zater-, zon- en/of feestdag, dan verwerkt Barlag Bloemen deze bestelling op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 14 Bezorgingen in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, hotels, restaurants, campings, kantoren etc. zijn geheel voor eigen rekening en risico, daar betreffende organisaties eigen interne procedures hebben voor wat betreft aanname bestellingen. Tevens hebben sommige ziekenhuizen en uitvaartcentra interne procedures.

Artikel 15 Mocht er tijdens transport breuk of vermissing optreden, dan draagt Barlag Bloemen er zorg voor dat een nieuw product u zo spoedig mogelijk wordt geleverd, mits u dit bij ontvangst van het product heeft gemeld, het gebrek heeft gespecificeerd en op de pakbon heeft aangetekend. Doet u dit niet, dan maakt u in geen enkel geval aanspraak op een vervangend product en/of schadevergoeding van enige aard.

Artikel 16 Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, zal Wim Barlag Bloemen u dit zo spoedig mogelijk mededelen per telefoon, fax en/of email, zonder tot betaling van schadevergoeding van enige aard gehouden te zijn. In geval van overmacht kan Barlag Bloemen de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan. Barlag Bloemen houdt u hiervan op de hoogte. In het geval van het opzeggen van de overeenkomst door overmacht betaalt Barlag Bloemen u het betaalde bedrag terug. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde en soortgelijke omstandigheden: a) belemmerende maatregelen van overheidswege; b) geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat; c) rellen en andere ongeregeldheden die tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen; d) geheel of gedeeltelijk stagnatie in het productie-apparaat van, of werkstakingen of uitsluitingen in, het bedrijf of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten van worden betrokken.

Artikel 17 Omdat bloemen, fruitmanden, rouwstukken e.d. een versproduct zijn, kan Barlag Bloemen geen afkoelingsperiode bieden waarin u zonder opgaaf van redenen de overeenkomst kunt ontbinden na ontvangst van het betreffende boeket en/of aanverwante (vers-) product.

Artikel 18 Barlag Bloemen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op haar site(s) wordt gegeven. De informatie wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden gegeven. Barlag Bloemen kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor volledigheid, tekst- en typefouten en andere onjuistheden die op deze site kunnen voorkomen. Barlag Bloemen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele consequenties naar aanleiding van het gebruik van producten en/of diensten die op deze site worden beschreven en/of aangeboden.

Artikel 19 Kortingen gelden niet voor de bezorgkosten en of in combinatie met andere aanbiedingen.

Artikel 20 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of naar aanleiding van overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn zullen in eerste instantie exclusief worden voorgelegd aan de competente rechter te Amsterdam, tenzij uitdrukkelijk anders wordt of is overeengekomen.

Wim Barlag Bloemen / BarlagBloemen.nl
Rijnstraat 117k 1079 HB Amsterdam
Kamer van Koophandel: 33125147

Telefoon: 020 – 646 6022 (tijdens kantooruren)
Fax: 020 – 644 3127

Internet: www.BarlagBloemen.nl
Email: info@BarlagBloemen.nl